Privacyverklaring samen4zorg

Deze privacyverklaring is van toepassing op samen4zorg

VvAA Groep BV is eindverantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die nodig zijn om onder het VvAA label samen4zorg financiële diensten en producten te kunnen leveren aan particulieren en de zakelijke markt. Samen4zorg levert execution only schadeverzekeringen aan particulieren. Dat betekent dat samen4zorg je niet adviseert. Voor de zakelijke markt geldt dat wij maatwerk aanbieden voor jou als zzp-er, zorginstelling of groot zakelijke bedrijf. Onze wft gecertificeerde zakelijke adviseurs geven je advies over onze zakelijke producten en diensten die zijn afgestemd op jouw wensen en behoeften.
Ruim 123.000 zorgverleners zijn lid van de Vereniging VvAA. Met elkaar zijn zij 100% aandeelhouder van VvAA Groep BV: een organisatie puur gericht op het ondersteunen van zorgverleners in elke fase van hun bestaan, met specifieke diensten, ontwikkeld voor en door zorgverleners. Binnen VvAA Groep BV is VvAA Schadeverzekeringen NV de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die aan samen4zorg worden verstrekt.

Privacybeleid

samen4zorg verwerkt je persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig, transparant en met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) plaatsvindt. De AVG is een Europese privacywet die in de hele Europese Unie geldt en biedt waarborgen voor de bescherming van de privacy van natuurlijke personen.

Wat doen wij met je persoonsgegevens?

Als je lid bent van VvAA en/of van samen4zorg diensten of producten afneemt, dan ga je een overeenkomst met ons aan en geef je je naam, adres en woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en IBAN aan ons op. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de levering van financiële diensten en producten en het instandhouden van de polisadministratie. Je persoonsgegevens worden opgenomen in onze klantenadministratie. Je persoonsgegevens gebruiken wij ook:
- Om je te informeren over (nieuwe) vergelijkbare producten en diensten op het gebied van persoonlijke financiën, zorg, wonen en werk;
- Om je te informeren over (financiële) producten en diensten van onze samenwerkingspartners, waar je met voordeel gebruik van kunt maken;
- Wanneer je contact met ons hebt. Als je ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) website inclusief apps, inlogt op je account, je aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
- Om je vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via social media of e-mail en,
- Voor interne analyses voor procesverbetering, om de website te verbeteren, voor marktonderzoeken, voor direct marketing, om te weten te komen welke onderwerpen je belangstelling hebben en om te bepalen aan welke nieuwe producten en diensten behoefte bestaat;
- Om je te infomeren over interessante ontwikkelingen in onze communities.
Wij verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van de producten en diensten die je afneemt en welke functionaliteiten je op onze website gebruikt.

Verstrekken aan derden

samen4zorg geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derde partijen, behalve als dat noodzakelijk is voor de levering van bestelde producten of diensten, aangevraagde diensten, voor  de behandeling van een vraag of klacht over een product/dienst van een samenwerkingspartner, om uitvoering te kunnen geven aan ledenvoordeel, voor verzending van een gewonnen prijs en als samen4zorg hiertoe wettelijk verplicht is.

Profilering en gebruik van cookies

samen4zorg combineert persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, zoals gegevens uit je account, die je achterlaat op of via de website, in een van de communities of aan ons doorgeeft in verband met je afname van producten en diensten. Door je gegevens te combineren kan samen4zorg gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de website tonen die aansluiten bij jouw interesses, aankoopgeschiedenis en behoefte. Ook kunnen wij op deze manier de nieuwsbrieven van samen4zorg personaliseren en je betere en gerichtere aanbiedingen doen.

samen4zorg maakt gebruik van cookies. Dit zijn gegevens in een klein bestandje die op de harde schijf van je computer, tablet of smartphone worden opgeslagen of in de sessie van je browser wordt bewaard. In het cookiestatement van samen4zorg , dat te vinden is op de website, kun je meer lezen over het gebruik van cookies en hoe we daar mee omgaan.

 

Beveiliging persoonsgegevens en bewaartermijn

samen4zorg heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving, om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen.


samen4zorg heeft een beperkt aantal derde-partijen geselecteerd, die in opdracht van samen4zorg je persoonsgegevens verwerken op basis van een met samen4zorg gesloten (verwerkers)overeenkomst. Zonder deze derde-partijen kunnen bepaalde diensten en producten niet aan je geleverd worden. samen4zorg heeft geen (verwerkers)overeenkomsten gesloten met derde-partijen buiten de Europese Unie. 

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is samen4zorg , vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt.

Je privacyrechten

Onder de AVG wordt de privacy van natuurlijke personen beschermd.  De AVG geeft je privacyrechten (genaamd: rechten van betrokkene(n)). Hieronder informeert samen4zorg je over je privacyrechten. Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je dat kenbaar maken door een verzoek te richten aan VvAA, ter attentie van de Functionaris voor de gegevensbescherming, Postbus 8153, 3503 RD Utrecht. Bezoekadres: Orteliuslaan 750, Utrecht. Je kunt ook mailen naar privacy@vvaa.nl.

In dit verzoek dien je duidelijk aan te geven welk privacyrecht (recht van betrokkene) het betreft en wat je van 
samen4zorg vraagt. Alvorens je verzoek in behandeling te nemen, kan samen4zorg je vragen je te identificeren, zodat wij er zeker van zijn dat wij geen (informatie over) persoonsgegevens aan een verkeerde persoon verstrekken. Daartoe wordt dan contact met je opgenomen. Je hoort in ieder binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek over het gevolg dat aan je verzoek wordt gegeven.

Recht op informatie en inzage

Je hebt het recht om door samen4zorg te worden geïnformeerd over het feit dat er een verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt en op welke wijze dit gebeurt. Dit betekent dat wij je onder andere informatie verstrekken over je privacyrechten, de verwerkingsdoelen, de rechtsgronden voor verwerking, of wij je persoonsgegevens (laten) verwerken buiten de EU en de bewaartermijn van je persoonsgegevens. Door inzage te vragen kun je ook vaststellen of wij de juiste persoonsgegevens van je verwerken. Indien je hierom vraagt zullen wij je een kopie van de verwerkte persoonsgegevens verstrekken dan wel je toegang verstrekken tot je gegevens in een beveiligde omgeving.

Recht op rectificatie

Als op het overzicht dat samen4zorg je desgevraagd heeft verstrekt onjuiste persoonsgegevens zijn vermeld dan heb je de mogelijkheid samen4zorg om rectificatie te vragen. En als wij onvolledig zijn kun je om de aanvulling van je persoonsgegevens vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

Je kunt samen4zorg verzoeken om je persoonsgegevens te wissen. samen4zorg zal hiertoe overgaan als voldaan wordt aan (een van) de voorwaarden voor verwijdering, zoals opgenomen in de AVG. samen4zorg houdt in elk geval rekening met een eventuele (wettelijke) bewaartermijn van de persoonsgegevens. Als samen4zorg verplicht is over te gaan tot verwijdering dan betekent dit dat derde partijen die ook je persoonsgegevens verwerken door samen4zorg worden geïnformeerd over je verzoek om iedere koppeling naar, kopie van, of reproductie van je persoonsgegevens te wissen, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten.

Recht op beperking van de verwerking

Je kunt samen4zorg verzoeken om beperking van de verwerking. samen4zorg zal hiertoe overgaan als voldaan wordt aan (een van) de voorwaarden voor beperking van de verwerking, zoals opgenomen in de AVG. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, wordt je hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om door jezelf verstrekte persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te (laten) dragen indien voldaan wordt aan de vereisten in de AVG. Niet ieder verzoek tot overdraagbaarheid moet door samen4zorg worden gehonoreerd. Het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming
Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit van 
samen4zorg waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat je anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens in verband met de klantrelatie met samen4zorg , die gebaseerd is op gerechtvaardigd belang. Wij staken dan de verwerking, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden of de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Zo lang nog niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, stellen wij een beperking van de verwerking in. Je hebt ten slotte het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van direct marketing, met inbegrip van profilering, die betrekking heeft op direct marketing. Je gegevens worden dan niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens  bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je nadere informatie.

Vragen

Heb je vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van je persoonsgegevens? Laat het ons weten door middel van een brief gericht VvAA, t.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming, Postbus 8153, 3503 RD Utrecht. Je kunt ook mailen naar privacy@vvaa.nl.

VvAA Groep BV heeft een uitgebreid privacybeleid opgesteld, met daarin 10 belangrijke uitgangspunten. Meer informatie over het VvAA privacybeleid vind je hier

Vragen en/of opmerkingen

Heb je vragen over de privacyverklaring van samen4zorg? Neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming.